Polityka prywatności

Definicje

O ile w treści nie zdefiniowano inaczej, słowa pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

(a) Formularz oznacza kwestionariusz udostępniony w Serwisie umożliwiający Klientowi podanie danych osobowych i udzielenie zgód niezbędnych do uzyskania oferty lub odpowiedzi na zadane pytania bądź dostępu do innych usług lub działań świadczonych lub oferowanych przez PFD;

(b) Klient oznacza osobę, która skieruje zapytanie do PFD lub prośbę o udzielenie informacji bądź wyrazi zainteresowanie zawarcie z PFD umowy w ramach prowadzonej przez PFD działalności gospodarczej bądź odwiedza Serwis i korzystana z jego funkcjonalności;

(a) PFD oznacza spółka P.F.D sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gwiaździsta 5, (01-651 Warszawa), której działalność gospodarcza polega między innymi na prowadzeniu centrum symulatorów golfowych oraz organizacji eventów sportowych;

(b) RODO oznacza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

(c) Serwis oznacza stronę internetową prowadzoną pod adresem: https://studiogwiazdzista5.pl.

(d) Ustawa o prawie autorskim oznacza ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r.; Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.);

(e) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oznacza ustawę świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. 2020 r. poz. 344 ze zm.);

 

Postanowienia ogólne

I. W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wskazanego treścią postanowień RODO przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która w szczegółowy sposób wyjaśnia m.in., w jaki sposób zbierane i wykorzystywane są Państwa dane osobowe, jakie prawa przysługują Państwu jako osobom, których dane

dotyczą, a także informuje w jaki można te prawa wykonywać.

II. Wszelkie materiały, informacje oraz dane znajdujące się w Serwisie w szczególności: zdjęcia, grafiki, teksty, elementy interaktywne są przedmiotem praw podmiotowych, w tym autorskich praw majątkowych. Strony te oraz ich zawartość chronione są przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawą o prawie autorskim, a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.

III. Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zawartych w Serwisie, spoczywają wyłącznie na Kliencie.

IV. PFD zastrzega możliwość częściowego lub całościowego wyłączenia Serwisu lub ograniczenia jego funkcjonalności w dowolnym momencie.

 

Administrator danych osobowych

V. Administratorem danych osobowych jest PFD, prowadząca Serwis.

VI. PFD w ramach prowadzone działalności i świadczonych usług wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i przepisami prawa powszechnie obowiązującego biorąc przede wszystkim pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności Klientów.

 

Dane osobowe

VII. PFD uzyskuje dostęp i przetwarza dane osobowe podane przez Klientów w Formularzu lub wiadomościach kierowanych do PFD między innymi pośrednictwem poczty elektronicznej, przede wszystkim takie jak: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej (e-mail). Pozyskane dane przetwarzane są w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi, przekazania informacji, zawarcia umowy lub świadczenia usług lub działań przez PFD na rzecz Klientów.

VIII. Podanie przez Klientów danych osobowych w ramach Formularza lub kontaktu z PFD jest dobrowolne, jednakże konieczne do pełnego korzystania z Serwisu lub oferowanych przez PFD usług.

IX. Podstawami i celami przetwarzania danych osobowych są odpowiednio: (a) art. 6. Ust. 1 lit. a) RODO w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane są w celu prawidłowego świadczenia przez PFD usług, w tym w celu weryfikacji tożsamości Klienta bądź prezentowania mu treści promocyjnych, marketingowych lub reklamowych dotyczących tych usług, przy czym PFD przetwarza dane osobowe do czasu odwołania zgody przez Klienta; (b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku w jakim PFD zawrze z Klientem umowę o świadczenie usług lub inną zobowiązującą PFD do świadczenia na jego rzecz, przy czym dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub czas niezbędny do podjęcia działań na żądanie Klienta; (c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim organy nadzoru, sądy, organy ścigania lub władzy państwowej będą składały zapytania dotyczące tych danych, przy czym dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane PFD pytania; (d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie w jakim wymaga tego ochrona przed ewentualnym przyszłymi roszczeniami związanym z usługami świadczonymi przez PFD, przy czym dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

X. Niezależnie od powyższego, PFD przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu a następnie dokonuje ich trwałego usunięcia.

 

Zakres przekazania danych

XI. PFD będzie powierzał dane osobowe upoważnionym pracownikom oraz współpracownikom jak również innym podmiotom przetwarzającym dane wykonującym na zlecenie PFD czynności niezbędne do prawidłowego działania Serwisu.

XII. PFD może przekazywać dane osobowe Klientów podmiotom wspierającym działalność PFD w celu prawidłowego wykonania usług i działań świadczonych przez PFD na rzecz Klientów, w tym marketingowych lub promocyjnych, kontrahentom PFD lub na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

XIII. Dane Klientów nie podlegają przekazaniu do Państw poza obszarem Unii Europejskiej.

 

Pliki Cookies

XIV. Serwis wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie w celu zebrania informacji statystycznych o użytkownikach sieci Internet odwiedzających Serwis. Zebrane informacje mają na celu poprawę funkcjonalności Serwisu i dostosowanie go do potrzeb i zachowań Klientów.

XV. Serwis wykorzystuje następujące typy plików cookies:

1) Pliki cookies sesji – pliki cookies sesji stanowią tymczasowe pliki cookies, które są kasowane, gdy zostanie zamknięta wyszukiwarka.

2) Trwałe pliki cookies – trwałe pliki cookies pozostają w wyszukiwarce aż do czasu, gdy zostaną usunięte ręcznie lub do czasu, gdy wyszukiwarka usunie je w oparciu o czas trwania wpisany w plik cookie.

3) Niezbędne pliki cookies  – niezbędne pliki cookies są ściśle wymagane w celu prowadzenia Serwisu. Umożliwiają nawigowanie po Serwisie i korzystanie z jego funkcji.

4) Analityczne pliki cookies – pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Klienci wchodzą w interakcję z Serwisem, przekazując nam informacje o odwiedzanych obszarach, spędzanym czasie i wszelkich napotkanych problemach, na przykład komunikatach o błędach. To pozwala nam ulepszyć działanie Serwisu. Pliki te nie identyfikują użytkownika sieci Internet jako konkretnej osoby.  Wszystkie dane są gromadzone i przechowywane anonimowo. Więcej o analitycznych plikach cookies – Analityka Google – https://developers.google.com/analytics/devguides/.

XVI. Za pomocą analitycznych plików cookies mogą być zbierane dane demograficzne i behawioralne informacje na temat Klienta. Są to m.in. wiek lub przedział wiekowy, płeć, położenie geograficzne (np. kod pocztowy), ulubione produkty, hobby i zainteresowania lub stylu życia. Analityczne pliki cookies zbierają także informacje z Serwisu, o systemie komputerowym lub innym urządzeniu, z którego korzysta Klient, takie jak adres protokołu internetowego (IP), a także rodzaj i wersja systemu operacyjnego i przeglądarki. W przypadku korzystania z urządzenia mobilnego, jak smartfon, zbieramy również, w dozwolonych przypadkach, takie informacje, jak unikalny numer urządzenia, identyfikator wyświetlania reklam, dane geolokalizacyjne i inne podobne dane na temat urządzenia mobilnego. Pliki cookies zbierają również informacje takie jak linki, które Państwo klikają, strony i zawartość, którą Państwo przeglądają, czas przebywania na danych stronach, a także inne podobne dane i statystyki dotyczące Państwa interakcji z powyższymi, takie jak czasy odpowiedzi na zawartość, błędy pobierania czy czas wizyty na poszczególnych stronach.

XVII. Uprzejmie informujemy, że Klient może ustawić swoją wyszukiwarkę w taki sposób, żeby ostrzegała go przed akceptacją plików cookies lub może ją ustawić tak, by je odrzucała. PFD informuje, że Klient nie musi mieć włączonej akceptacji plików cookies, aby korzystać lub nawigować po wielu częściach Serwisu, choć może wówczas nie mieć dostępu do wszystkich funkcji oferowanych w Serwisie. Zapoznaj się z treścią pomocy w swojej wyszukiwarce (np. Internet Explorer, Firefox), aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

 

Klient, uprawnienia, dane osobowe

XVIII. Klient może skontaktować się z PFD pod adresem e-mail: golf.gwiazdzista@winkowki.pl lub pisemnie pod adresem: ul. Gwiaździsta 5, 01-651 Warszawa. Na chwilę obecną PFD nie wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych.

XIX. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Klienta na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. W takim przypadku nastąpi zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, chyba PFD będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla PFD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub dane będą PFD niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

XX. Klient realizuje ww. uprawnienia poprzez złożenie PFD oświadczenia woli umożliwiającego identyfikację Klienta.

XXI. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

XXII. Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumieniu RODO, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

 

Postanowienia końcowe

XXIII. PFD uprawnione jest do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności, w razie wystąpienia zmian w prowadzonej przez PFD działalności, konieczności dostosowania jej postanowień do zmieniających się przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub modyfikowania treści lub funkcjonalności Serwisu.

XXIV. W zakresie nieuregulowanym w Polityce Prywatności, stosuje się postanowienia RODO.

 

Polityka prywatności